AuPairCares dataskydd

Att skydda din data är viktigt för oss. Vi vill försäkra dig om att AuPairCare tar din integritet och säkerhet på allvar. Vi vill att du känner till när vi samlar in din data och hur vi använder den. Om du har några frågor eller funderingar gällande din integritet, kan du kontakta oss via sweden@aupaircare.eu eller vår integritetsskyddansvariga när som helst.

AuPairCare GmbHs webbsida kan i princip användas utan att du ger ifrån dig någon personlig data. Om du önskar att kontakta oss via vårt onlineformulär kommer vi att behöva behandla din data. Detta görs i enlighet med vanliga regler för integritetsskydd och i enlighet med de regler som gäller för de länder som AuPairCare GmbH arbetar inom. Med denna deklaration gällande hur vi skyddar din data vill vi även passa på att informera om typ, omfattning och syfte av den data som samlas in, används och hanteras av oss samt dina rättigheter.

Vi använder olika tekniska åtgärder och arbetsätt inom organisationen för att säkerhetsställa att den personliga data som samlas in via denna webbsida är så bra skyddad som möjligt. Trots detta kan det finnas problem med säkerheten vid överföring av data (exempelvis mailkonversationer) och ett absolut skydd kan aldrig garanteras. På grund av detta har alla rätt att lämna sina personliga uppgifter på andra sätt, exempelvis via telefon.

1. Namn och adress till säkerhetsansvariga

AuPairCare GmbH är ansvariga i enlighet med vanligt återkommande regler för integritetsskydd, andra integritetsskyddregler inom EU-medlemsländer och andra regleringar inom dataskydd:  

AuPairCare Europe GmbH
Giesebrechtstraße 10
10629 Berlin
Tyskland

Tel.: +46 31 361 34 08
Email: sweden@aupaircare.eu
Webbsida: www.myaupaircare.se

2. Namn och adress till ansvarig för integritetsskydd

Om du har några frågor eller funderingar gällande din integritet kontakta gärna vår externa, ansvariga personal för integritetsskydd:

Dipl.-Inform. Thomas Ziemer
datenschutz-maximum
Postfach 470805
12316 Berlin
Tyskland

Email: dsb-intrax@datenschutz-maximum.de

3. Insamling, hantering och användning av data

3.1. Automatisk lagring av data

Varje gång en person eller ett IT-system går in på vår hemisda samlas generell datainformation in och lagars bland loggarna på servern.

Följande data lagras i dessa loggar:

  • Datum och tid

  • Typ av efterfrågad information eller hjälp

  • Den fråga som kunden har ställt om nödvändigt

  • Vilken källa som vår webbsida har hittas från samt vilken sida som används (exempelvis “AuPairCare Sverige”)

  • Mängd data som har överförts

  • Om hämtning av data genomfördes eller inte

  • IP-adress från den använda datorn

  • Data gällande vad kunden använder online (webbläsare, emailprogram etc.): Programversion, operativsystem, språk

  • Hos vilket internetbolag som intenetanvändandet sker genom

  • Liknande data och information för egen säkerhet vid eventuella attacker bland våra egna datasystem.

När denna generella information och data används drar vi inga slutsatser om kunden ifråga. Dessa loggar används för att erbjuda och optimera allt innehåll på vår webbsida samtidigt som vi marknadsför oss genom denna webbsida. Loggarna används även för att säkerhetsställa funktionaliteten av våra datasystem, tekniken på vår webbsida och för att informera brottsbekämpande myndigheter ifall en dataattack sker.

Den anonymt insamlade datainformationen är utvärderad av oss rent statistiskt, samt används för att öka vårt dataskydd och vår datasäkerhet inom företaget för att optimera säkerheten för den data vi hanterar. Den anonyma datan i loggarna lagras separat från all personlig data som skickas från varje kund.

3.2. Generellt om kontakt via vår webbsida

På grund av lagar innehåller vår webbsida länkar för direktkommunikation med oss, exempelvis via email. Den personliga datan som du lämnar ifrån dig kommer att användas för att kontakta dig. Denna data kommer dock aldrig att ges till en tredje part.

3.3. Kontakt och ansökningsformulär

Du kan bli tillfrågad att dela med dig av personlig data genom formulären på vår webbsida. Dessa formulär gäller exempelvis att boka upp dig för ett onlinemöte eller för att göra en onlineansökan.

Den personliga datan som skickas beror på vilket formulär du fyller i. Den personliga datan som fylls i kommer endast att samlas in och lagras för den användning som själva formuläret avser. Det är ditt egna val om du väljer att fylla i din personliga data eller inte. Din personliga data kommer inte att länkas till annan data.

I IP-adressen från Internet Service Provider (ISP) är datum och tid också inkluderad. Denna data lagras för att förebygga missbrukande av våra tjänster och för att kunna utreda eventuella brott som sker.  Sett till detta är lagring av data nödvändigt för vår egna skull. Data kommer inte att ges ut till tredje part om inte detta sker enligt tvingade lag eller på grund av rättsliga skäl.

Vi på AuPairCare måste även samla in särskild personlig data från ansökande för att kunna behandla de ansökningar som vi mottar. Detta inkluderar data om hälsa och religion. Denna information är av vikt för vår ansökningsprocess, för att hitta en passande värdfamilj inom värdlandet och för din support inom värdlandet. I individuella fall kan deltagande i au pair-programmet inte ske på grund av hälsotillstånd. Eftersom vi inte får använda denna data utan ytterligare medgivande har vi datan samlad separat under ansökningsprocessen.

Detaljerad information om insamling och användning av data kan hittas i informationsfoldern skapad för au pair-programmen. Denna information skickas vanligen tillsammans med ansökningsdokumenten.

 

3.4. Varaktighet för vilken personuppgifterna är lagrade

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för utförandet eller initiering av det kontrakt du har begärt, liksom för andra viktiga ändamål, till exempel överensstämmelse med våra lagliga skyldigheter, tvistlösning och bevisuppgift. Därför kan den faktiska lagringsperioden variera avsevärt.

Om lagringsformen upphör att gälla eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska tillsynsmyndigheten eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

4. Dina rättigheter som berörd person

Du behåller kontrollen över all personlig information du ger oss. Om du vill ändra de uppgifter vi har lagrat om dig eller ändra ditt samtycke till att skicka ett meddelande, kan du informera oss om det via de kontaktuppgifter som finns i avtrycket, till sweden@aupaircare.eu eller direkt till våra uppgifter skyddsansvarig (se avsnitt 2).

Som besökare på vår webbsida och vår kund har du följande rättigheter över de uppgifter som samlats in och lagrats av dig i enlighet med DSGVO:s grundläggande databeskyddsbestämmelse:

4.1. Information och korrigering

Du kan när som helst och utan kostnad få information från oss om och vilka specifika personuppgifter som gäller din person har bearbetats, lagrats eller överförts till ett tredjeland av oss och kan begära en kopia av de lagrade uppgifterna. Du kan ha felaktiga data korrigerade och slutförda på distans.

4.2. Radering, begränsning och rätt till glömska

Du kan begära att vi raderar och begränsar dina personuppgifter. Observera att det finns lagringsförpliktelser, t.ex. för betalda avtal, såsom bokning av utbytesprogram, och vi kan därför inte ta bort dina uppgifter helt i alla situationer. I det här fallet begränsar vi behandlingen av dina data.

4.3. Dataöverförbarhet

Du har rätt att ta emot personuppgifterna om dig i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format eller att överföra det till en annan ansvarig person, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycket eller ett avtal och genomförs genom automatiserade förfaranden. Detta gäller emellertid inte om behandling inte är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövandet av den officiella myndighet som tilldelats kontrollanten. Vidare har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en datakontrollant till en annan datakontrollant, i den mån det är tekniskt möjligt och förutsatt att andra personers rättigheter och friheter inte påverkas av detta.

4.4. Återkallande

Du kan återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst med verkan för framtiden på de kontaktadresser som nämns i punkt 1 eller 2. Särskilt kan du göra invändningar mot användningen av din e-postadress i syfte att skicka reklam e-post när som helst skriftligen eller i textform till sweden@aupaircare.eu med effekt för framtiden utan att medföra några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundräntorna. Detta gäller även för profilering i den utsträckning den är kopplad till sådan direktannonsering.

4.5. Motsägelse

Vidare, av skäl som härrör från din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ett legitimt eller allmänintresse. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifter i händelse av en invändning, såvida vi inte kan visa tvingande grunder för behandling som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller bearbetningen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden. Av skäl som härrör från din speciella situation har du dessutom rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter om dig, som vi utför för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, om inte sådan behandling är nödvändig för att utföra en uppgift i det allmänna intresset.

4.6. Automatiserade beslut vid enskilda fall (inklusive din profilering)

Du har rätt att inte vara en del vår automatiska process (inklusive profilering av dig). Om du ingår vårt avtal för att detta är ett krav eller för att du medger till detta, kommer vi att göra vårt allra bästa för att skydda dina rättigheter, friheter och allt som ligger i ditt intresse. Detta inkluderar din rätt att hävda din situation, motsäga beslut och att hävda att våra anställda stör din personliga integritet. Om du vill hävda dina rättigheter gällande automatiserade beslut kan du kontaka oss när som helst.


Cookie Policy